Valberedningen

Valberedningen skapar styrelsen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över året, och dessa protokollförs, eller dokumenteras på annat sätt.

Valberedningen:

  • Addie Jensen
  • Karsten Farkas
  • Lisbeth SelimValberedningen har i grunden tre arbetsuppgifter;

  1. Samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter.
  2. Fungera som en kontrollfunktion för att arbetet i styrelsen (etc) fungerar.
  3. Löpande & på stämma informera medlemmarna om valberedningens arbete och resultat.

Valberedningen är en samordnande enhet och en mycket viktig del av föreningens verksamhet. Ju bättre valberedningen sköter sina uppgifter desto bättre förutsättningar har föreningen i stort. Så se till att välja rätt personer till valberedningen. De måste vara engagerade och intresserade av sin förening.

Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?

Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom föreningen och presentera dem på stämman;
  • Styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Intern revisorer
  • (Suppleanter till revisorerna)
  • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)
  • Olika projekt som medlemmar ska ingå i (projektgrupper/arbetsgrupper)
  • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningens verksamhet.

Valberedningen ska söka ledamöter främst till;
  • De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster.
  • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster).
Men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen.

Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som ska bemannas. Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post. Valberedningen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning direkt, utan kandidaterna ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.

Styrelse

Som ledning till vilken kompetens som bör finnas i en styrelse kan man tänka sig följande sammansättning;
  • Jurist / juridiskt kunnig
  • Byggnadsingenjör / byggnadskunnig
  • Tekniker / IT- och webbkunnig
  • Civilekonom / ekonom
  • Samhällsvetare
  • Entreprenör
  • Informatör, journalist, e.dyl. som är duktig på att skriva och informera

Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetens.