Ekonomi

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt att se till att ekonomin är god och i balans. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera de löpande fasta utgifterna men även kommande underhåll. Styrelsen sammanställer årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Föreningens ekonomiska budget och planering styrs av underhållsplanen som sträcker sig 25 år framåt i tiden och som uppdateras varje år.

Kommande underhåll kan medföra att kapitaltillskott behövs i form av nya lån.

Styrelsens hantering av föreningens ekonomi kan utläsas ur årets resultat och förändring av likvida medel.

Årsredovisningar

(Äldre årsredovisningar, kontakta styrelsen)

Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen (det vill säga att den inte har något vinstsyfte) och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Självkostnadsprincipen innebär att föreningens intäkter bör täcka tre olika sorters kostnader; driftkostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader.

Driftkostnader är kostnader som kan hänföras till förenings drift som t ex reparationer, uppvärmning, externa tjänster, inköpta material och styrelsearvoden.

Kapitalkostnader består dels av räntor från föreningens lån dels av löpande amorteringar.

Slitagekostnader är den del av kommande underhållskostnader som årets innehavare har gett upphov till. Dessa beräknas i underhållsplanen och avspeglas i föreningens årliga avsättning till reserv för framtida fastighetsunderhåll.

I denna beräkning ingår inte avskrivningskostnader då det slitage avskrivningarna ska motsvara redan tas hänsyn till genom slitagekostnader.

6 913 kvm

Total bostadsyta

26,8 milj.

Lån (maj 2018)

554 kr

Avgift per kvm

(medelvärde Solna ca601 kr)

ca 3 900 kr

Lån per kvm

(jmf. låg till medel belåningsgrad)